Lentopalloliiton säännöt alueparlamentin osalta

11 § Liiton maakunnallisina ja alueellisina yhteistyöeliminä ovat maakunta- ja alueparlamentit. Liittohallitus vahvistaa parlamenttien määrän ja niiden toiminta-alueet.

 Parlamentit kokoontuvat joka vuosi loka-marraskuussa. Ylimääräinen parlamentin kokous pidetään, jos parlamentti niin päättää tai kun jaosto katsoo siihen olevan aihetta ja valtakunnallisesti kaikilla alueilla, jos liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Parlamentit valitsevat toimeenpanevaksi omaksi elimekseen jaoston. Jaoston kokoonpanosta ja sen päätöksenteosta määrää jokainen parlamentti haluamallaan tavalla. Jaoston päätöksenteossa ja toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin näiden sääntöjen määräyksiä liittohallituksesta, jos parlamentti ei toisin päätä. Jaoston organisoitumisesta voi liittohallitus tarvittaessa antaa sitovia määräyksiä. Liittohallitus voi myös siirtää käsiteltäväkseen asian, jonka jaosto on käsitellyt, jos jaoston tekemä päätös on vastoin näitä sääntöjä tai liiton aikaisemmin tekemää päätöstä, tai jos päätöksen toteuttaminen muutoin vaikeuttaa olennaisesti liiton toimintaa.

Jaosto toteuttaa oman parlamenttinsa päätöksiä ja suorittaa liittovaltuuston ja liittohallituksen määräämät tehtävät liiton tarkoituksen ja tehtävän toteuttamiseksi.

Jaosto kutsuu koolle oman parlamenttinsa.

12 § Kokouskutsut parlamentteihin on jaoston toimitettava kirjallisena kaikille parlamentin toiminta-alueella toimiville liiton jäsenyhteisöille vähintään kolme viikkoa ennen parlamenttia.

Jäsenyhteisön, joka haluaa asian parlamentin esityslistalle, on tehtävä siitä kirjallinen esitys jaostolle viikkoa ennen kokousta.

13 § Parlamenteissa käsitellään seuraavat asiat:

1 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä edustettuina olevat jäsenet,
2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
3 annetaan selostus parlamentin toiminta-alueen ja liiton toiminnasta edelliseltä toimikaudelta ja keskustellaan liiton sekä parlamentin toiminta-alueen toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi kaudeksi
4 valitaan joka toinen vuosi maakunnan ehdokkaat liittovaltuustoon. Mikäli kaksi tai useampi maakunta toimivat alueena, maakunnalliset liittovaltuustojäsenet valitaan maakunnan jäsenyhteisöjen kokouksissa, jotka pidetään lokakuun aikana. Aluejaosto lähettää kokouskutsun maakunnan jäsenyhteisöille vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.
5 valitaan jaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet.
6 käsitellään liittohallituksen tai jaoston kokoukselle käsiteltäväksi tuomat asiat
7 muut jäsenyhteisöjen sille esittämät asiat

14 § Jokaisessa parlamentissa on äänivalta liiton kaikilla kyseisen parlamentin toiminta- alueen jäsenseuroilla ja muilla jäsenyhteisöillä. Jokaisella jäsenellä on yksi  varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista edellisen toimikauden aikana kirjattua ja  ainakin kerran Suomen Lentopalloliiton viralliseen otteluun osallistunutta joukkuetta  kohden, korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä.

Jokaisella jäsenenä olevalla beach volley -seuralla on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista sataa (100) jäsentä kohti, korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä.

Yksi jäsenen edustaja käyttää jäsenen koko äänimäärää. Mikäli jäsenellä on ääniä kaksi, kolme tai enemmän, voi jäsen lähettää parlamenttiin lisäksi vastaavasti yhden, kaksi tai enintään kolme edustajaa, joilla läsnäolo- ja puheoikeuden lisäksi ei ole äänivaltaa. Jokainen edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsentä. Jäsenen edustajilla on oltava edustamansa yhteisön valtakirja, josta on käytävä ilmi, onko edustajalla oikeus käyttää äänivaltaa.

Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole hoitanut edellisen vuoden jäsenvelvoitteitaan maaliskuun loppuun mennessä.

Liittovaltuuston, liittohallituksen ja kyseisen jaoston jäsenillä on parlamenteissa läsnäolo- ja puheoikeus. Parlamentti voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa muillekin henkilöille.

15 § Parlamentissa tulee päätökseksi mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ja vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Parlamenttien päätöksistä on viipymättä annettava tieto liittohallitukselle, mikäli kyseiset päätökset edellyttävät liittohallituksen toimenpiteitä. Muutoinkin on parlamenttien kokouksista toimitettava liittohallitukselle vahvistettu kokouspöytäkirja heti sen valmistuttua.